REGULAMIN KONKURSU „#PKUDay 2018” | PKUconnect

Aktualności

REGULAMIN KONKURSU „#PKUDay 2018”

REGULAMIN KONKURSU

#PKUDay 2018”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „#PKUDay.” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Nutricia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-728) przy Bobrowieckiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000121361 przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS, której nadany został następujący numer NIP: 8241000856 oraz Regon: 710307507 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Moderatorem Konkursu jest Pan Dariusz Szpak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Gościnnej 44a, 43-300 Bielsko – Biała pod nazwą „Agencja OX Media Dariusz Szpak”, wpisaną do CEIDG, któremu nadany został numer NIP: 547-200-76-21, REGON: 241368526 (zwany dalej „Agencją”).

3. Konkurs jest organizowany w sieci Internet w ramach portalu społecznościowego Facebook (zwanego dalej „Serwisem Facebook”) na profilu Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/PKUconnect/ (zwanym dalej „Stroną Konkursową”) oraz przy pomocy strony Organizatora dostępnej pod adresem http://www.pkuconnect.pl/ (zwanej w Regulaminie „Stroną PKU”).

4. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, o których mowa w § 2 i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.

5. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.

§ 2.

Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie:

1) pełnoletnie osoby fizyczne, tj. takie, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, z zastrzeżeniem jednak ust. 2,

2)  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

3) mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz są zarejestrowanymi użytkownikami strony PKUconnect.pl oraz Serwisu Facebook (zwane w Regulaminie „Uczestnikiem/Uczestnikami”).

2. Uczestnikiem mogą być również osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat i mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby takie mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest wykonanie Zadania Konkursowego i innych czynności w ramach Konkursu, w tym odebranie Nagród, w imieniu osób trzecich lub przy ich pomocy.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

1) pracownicy Organizatora oraz Agencji

2) osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 4

3) członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt 1 i 2, przez które rozumie się:

a) małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo

b) powinowatych

c)    osobę pozostającą z osobami, o których mowa w lit. a i b w stosunku  przysposobienia oraz jej małżonka

 

§ 3.

Zasady Konkursu

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

2. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od nabycia lub posiadania towarów i usług sygnowanych znakiem towarowym Organizatora lub Agencji i przez nich sprzedawanych.

 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 14.00  i kończy się 9 lipca  2018 r. o godzinie 23:59. Zgłoszenia dokonane 9 lipca 2018 roku po godzinie 23:59 nie będą brane pod uwagę przez Komisję.

 

4. Konkurs polega na wykonaniu w okresie trwania Konkursu przez Uczestnika zadania konkursowego (zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”) polegającego na stworzeniu i dodaniu na Stronę PKU, inspirującego wpisu na blogu (zwanego dalej „Wpisem Konkursowym”), który ma na celu pokazanie sposobów Uczestnika na dążenie do szczęścia oraz motywowanie się. Treść Wpisu Konkursowego powinna ukazywać, co Uczestnik robi na co dzień, co ostatnio osiągnął i jak chce zainspirować innych do działania. Dodatkowo, Uczestnik  zobowiązany jest podać informację o nazwie użytkownika, pod którą opublikował Wpis Konkursowy, w komentarzu na Stronie Konkursowej pod postem, w którym zostało ogłoszone Zadanie Konkursowe.

 

5. Każdy Uczestnik może maksymalnie 1 (jeden) raz wykonać Zadanie Konkursowe.

 

6. Wpis Konkursowy nie może zawierać treści zabronionych przepisami prawa, jak również naruszać praw osób trzecich oraz godzić w dobre obyczaje.

 

7.Uczestnik oświadcza, że Wpis Konkursowy nie narusza praw osób trzecich, w tym przede wszystkim praw autorskich i praw własności przemysłowej.

 

8. Uczestnik oświadcza, że umieszczając Wpis Konkursowy, który stanowi utwór
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z niego w dowolny sposób w ramach wszelkiego rodzaju działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy takiego utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu cyfrowego

2) rozpowszechnianie takiego utworu przy pomocy dowolnej techniki, w tym poprzez jego odtwarzanie, wyświetlanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby  każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

9. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, a także w razie uzyskania przez niego statusu Zwycięzcy - wyraża zgodę na użycie nazwy użytkownika wykorzystywanej przez niego w Serwisie Facebook oraz na stronie PKUconnect.pl celem wskazania go, jako osoby uprawnionej do Nagrody, o której mowa w § 5 Regulaminu.

 

10. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie Wpisów Konkursowych wraz z informacją o ich autorstwie (nazwa użytkownika w Serwisie Facebook oraz na Stronie PKU) na Stronie Konkursowej.

 

11. Sposób wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestnika – walory Wpisu Konkursowego oceniane będą przez Komisję, która nagrodzi 1 osobę (zwaną w Regulaminie  „Zwycięzcą”).

 

12. Przy wyborze Zwycięzcy, Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 1. W jakim stopniu Wpis Konkursowy jest motywujący i inspirujący,
 2. Zgodność Wpisu Konkursowego z tematem Konkursu
 3. Poprawność językowa Wpisu Konkursowego,
 4. Dodatkowe elementy, np. zdjęcia uwzględnione we Wpisie Konkursowym.

 

§ 4.

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 

1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora oraz 2 przedstawicieli Agencji (zwana w Regulaminie „Komisją”).

 

2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestników i sposobu wykonania przez nich Zadania Konkursowego oraz wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Serwisu Facebook, a w szczególności Uczestników, którzy:

1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,

2) podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z Regulaminem Serwisu Facebook lub regulaminem serwisu www.pkuconnect.pl,

3) tworzą fikcyjne profile w Serwisie Facebook lub w serwisie www.pkuconnect.pl,

4) posługują się botami lub innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie,

5) których Wpis Konkursowy zawiera treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.

 

3. Komisja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Uczestników, którzy w ramach Konkursu reklamować będą inne marki, które w przekonaniu Organizatora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.

 

 

§ 5.

Nagrody w Konkursie

 

1. Zwycięzca otrzyma Nagrodę w postaci torby zawierającej zestaw produktów niskobiałkowych, których łączna wartość wynosi 100 (sto) złotych  brutto.

 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby Nagród w przypadku napływu dużej ilości Zadań Konkursowych do:

1) 2 nagród, o wartości 100 (sto) złotych brutto każda, w przypadku, jeśli w konkursie weźmie udział więcej niż 15 Uczestników,

2) 3 nagród, o wartości 100 (sto) złotych brutto każda, w przypadku, jeśli w konkursie weźmie udział więcej niż 30 Uczestników.

 

3. Fundatorem Nagrody jest Organizator.

 

4. Komisja wyłoni Zwycięzcę, co ogłosi nie później niż dwa tygodnie od daty zakończenia konkursu w Serwisie Facebook (poprzez umieszczenie wpisu pod wpisem konkursowym) oraz na Stronie PKU (w zakładce „Aktualności:”). Komisja przekaże także Zwycięzcy informację o wynikach Konkursu poprzez przesłanie do niego wiadomości wewnętrznej w ramach Serwisu Facebook.

 

5. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Agencji (na adres email: kontakt@pkuconnect.pl), w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, swoich następujących danych: imię (imiona), nazwisko, nr telefonu oraz adres do korespondencji, pod który ma zostać wysłana Nagroda, poprzez wysłanie ich w treści wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook. Niepodanie tych danych osobowych w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza rezygnację z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu.

 

6. Za przekazanie Nagrody Zwycięzcy odpowiada Organizator. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 30 dni od przekazania Agencji informacji, o których mowa w ust. 5..

 

7. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności podanie błędnych danych adresowych do korespondencji, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.

 

8. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję, według kryteriów określonych w § 3 ust. 12 Regulaminu.

 

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z Konkursem.

 

§ 6.

Polityka prywatności

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest wyrażona przez tą osobę na to zgoda, a w zakresie określonym przez przepisy prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, te przepisy prawa.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

   5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem Zwycięzcy, wydaniem Nagrody oraz zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji, a także w celach wyznaczonych przez przepisy prawa, a zwłaszcza przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych.

 

 

   6. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
         i nie będą pozycjonowane.

 

 1. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie miała Agencja w zakresie niezbędnym do wykonania przez nią obowiązków związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, określonych Regulaminem oraz umową zawartą z Organizatorem. Ponadto dostęp do tych danych osobowych mogą mieć:
 1. inni podwykonawcy Organizatora (np. świadczący na jego rzecz usługi księgowe, prawne, informatyczne i inne), w zakresie i celach determinowanych usługami, jakie te podmioty świadczą na rzecz Organizatora,
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu. Natomiast dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane przez okres wyznaczony przez przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy ordynacja podatkowa. Po upływie tych okresów dane te zostaną usunięte.

 

10.  Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

 

§ 7.

Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej i przesyłane mailem na adres kontakt@pkuconnect.pl lub listem poleconym z wyraźną datą nadania – datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs: #PKUDay” w terminie nie później niż do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decydująca w tym przypadku jest data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

 

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, lub nieodebrania przesyłki zawierającej rozstrzygnięcie reklamacji, przesyłkę tą uznaje się za dostarczoną odpowiednio w ostatnim dniu odmowy jej przyjęcia albo upływu ostatniego dnia okresu jej awizowania.

 

4. Reklamacje rozpatruje Komisja, której decyzja jest wiążąca i ostateczna.

 

§  8.

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin dostępny jest na Stronie PKU oraz w siedzibie Organizatora. Dodatkowo link do regulaminu podany zostanie we wpisie konkursowym umieszczonym na Stronie Konkursowej.

 

2. Oprócz Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określają: Regulamin Serwisu Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms oraz „Zasady wykorzystania danych” Serwisu Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursowej, trudności w dostępie do Strony Konkursowej, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

----