Regulamin konkursu „przyGOTUJ się na nagrody!” | PKUconnect

Aktualności

Regulamin konkursu „przyGOTUJ się na nagrody!”

REGULAMIN KONKURSU

;"przyGOTUJ się na nagrody!”;

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „przyGOTUJ się na nagrody!” (zwanego dalej;„Konkursem”);jest NUTRICIA Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, Numer KRS: 0000121361, NIP: 8241000856 (zwany dalej „Organizatorem”).

 

 1. Moderatorem Konkursu jest Pan Dariusz Szpak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Gościnnej 44a, 43-300 Bielsko – Biała pod nazwą „Agencja OX Media Dariusz Szpak”, wpisaną do CEIDG, któremu nadany został numer NIP: 547-200-76-21, REGON: 241368526 (zwany dalej „Agencją”).

 

 1. Konkurs jest organizowany w ramach portalu społecznościowego Facebook (zwanego dalej „Serwisem Facebook”) na profilu Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/PKUconnect/ (zwanym dalej „Stroną Konkursową”).

 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, o których mowa w 2 i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.

 

 1. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.

 

 • 2.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, tj. takie, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz są zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu Facebook i strony PKUconnect.pl (zwane w Regulaminie „Uczestnikiem/Uczestnikami”).
 2. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

1)    pracownicy Organizatora oraz Agencji

2)    osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 4

3)    członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt 1) i 2), przez które rozumie się:

 1. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
 2. powinowatych
 3. osobę pozostającą z osobami, o których mowa w lit. a) i b) w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka

 

 • 3.

Zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od nabycia lub posiadania towarów i usług sygnowanych znakiem towarowym Organizatora lub Agencji i przez nich sprzedawanych.

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 października 2017 r. o godz. 10:00 i kończy się w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 23:59. Zgłoszenia dokonane po godzinie 23:59 w dniu 20 października 2017 roku nie będą brane pod uwagę przez Komisję.

 

 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu komentarza (zwanego w Regulaminie „Komentarzem”) pod wpisem konkursowym zamieszczonym przez Agencję na Stronie Konkursowej, w którym Uczestnik przedstawi przy pomocy dowolnych środków wyrazów odpowiedz na pytanie konkursowe: „Co najbardziej lubię w PKUconnect?”. Komentarz może mieć dowolną długość i być w dowolnej formie.

 

 1. Osoby, które chcą przystąpić do Konkursu zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

1)    dołączenia do grona osób, które lubią Stronę Konkursową, poprzez uaktywnienie (kliknięcie) odnoszącej się do niej opcji „Lubię to”.

2)    umieszczenia w okresie trwania Konkursu Komentarza.

 

 1. Każdy Uczestnik może zamieścić nieograniczoną liczbę Komentarzy, ale tylko jeden z nich – ostatni, będzie brany pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców, o których mowa w ust. 13.

 

 1. Uczestnik ma możliwość edycji zamieszczonego Komentarza (zgodnie z ogólnie dostępną funkcjonalnością Serwisu Facebook). W tym wypadku pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców będzie brana ostatnia wersja edytowanego Komentarza, wedle stanu na datę zakończenia Konkursu.

 

 1. Komentarz nie może zawierać treści zabronionych przepisami prawa, jak również naruszać praw osób trzecich oraz godzić w dobre obyczaje.

 

 1. Uczestnik oświadcza, iż Komentarz umieszczony przez niego w ramach Konkursu, nie narusza praw osób trzecich, w tym przede wszystkim praw autorskich.

 

 1. Uczestnik oświadcza, że umieszczając Komentarz, który stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z niego w dowolny sposób w ramach wszelkiego rodzaju działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy takiego utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu cyfrowego
 • rozpowszechnianie takiego utworu przy pomocy dowolnej techniki, w tym poprzez jego odtwarzanie, wyświetlanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, a także w razie uzyskania przez niego statusu Zwycięzcy – wyraża zgodę na użycie nazwy użytkownika wykorzystywanej przez niego w Serwisie Facebook oraz na stronie PKUconnect.pl celem wskazania go, jako osoby uprawnionej do Nagrody, o której mowa w 5 Regulaminu.

 

 1. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie Komentarzy wraz z informacją o ich autorstwie (nazwa użytkownika w Serwisie Facebook oraz na stronie PKUconnect.pl) na Stronie Konkursowej oraz na stronie WWW.pkuconnet.pl.

 

 1. Komentarze będą oceniane przez Komisję, która w sytuacji, gdy w Konkursie weźmie udział:

 

 • 49 lub mniej Uczestników nagrodzi łącznie 2 osoby,
 • 50 lub więcej Uczestników nagrodzi łącznie 4 osoby. Osoby nagrodzone zwane są dalej „Zwycięzcami”.

Przy wyborze zwycięskich Komentarzy, Komisja weźmie pod uwagę kryterium poziom kreatywności Komentarzy, ich oryginalności i pomysłowości.

 

 • 4. 

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 

 1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora oraz 2 przedstawicieli Agencji (zwana w Regulaminie „Komisją”).

 

 1. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń oraz wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Serwisu Facebook, a w szczególności Uczestników, którzy:

1)    nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie

2)    podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z Regulaminem Serwisu Facebook

3)    tworzą fikcyjne profile w Serwisie Facebook

4)    posługują się botami lub innego rodzaju programami automatyzującymi udział w konkursie

5)    których Komentarze zawierają treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.

 

 1. Komisja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Uczestników, którzy w ramach Komentarzy reklamować będą inne marki, które w przekonaniu Organizatora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.

 

 • 5.

Nagrody w Konkursie

 

 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Zwycięzcy otrzymują równorzędne Nagrody, z których każda obejmuje nie więcej niż 4 (cztery) losowe produkty niskobiałkowe przedstawione na stronie pkuconnect.pl w zakładce „Żywność niskobiałkowa”, których łączna wartość nie więcej niż 100 (sto) złotych brutto.

 

 1. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

 

 1. Komisja wyłoni Zwycięzców i ogłosi ich listę w dniu 27 października 2017 roku o godzinie 14:00 poprzez jej opublikowanie w Serwisie Facebook (poprzez umieszczenie wpisu pod wpisem konkursowym) oraz na stronie pkuconnect.pl (w zakładce „Aktualności:”). Komisja przekaże także Zwycięzcom informację o wynikach Konkursu poprzez przesłanie do nich wiadomości wewnętrznej w ramach Serwisu Facebook.
 2. Zwycięzcy zobowiązani są do przekazania Agencji (na adres email: kontakt@pkuconnect.pl)
  w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu:
 • swoich następujących danych: imię (imiona), nazwisko oraz adres do korespondencji, pod który mają zostać wysłane Nagrody, poprzez wysłanie ich w treści wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook. Niepodanie danych osobowych w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza rezygnację z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu,
 • wykazu wybranych produktów niskobiałkowych mających stanowić Nagrodę.

 

 1. Za przekazanie Nagród Zwycięzcom odpowiada Organizator. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w ciągu 30 dni od przekazania Agencji informacji, o których mowa w ust. 5. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zwycięzcę na posłużenie się nimi przez Organizatora przy dostarczaniu Nagrody.

 

 1. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności podanie błędnych danych adresowych do korespondencji, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.

 

 1. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję, według kryteriów określonych w § 3 ust. 13 Regulaminu.

 

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z Konkursem.

 

 

 • 6.

Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe Uczestników, o których mowa § 5 ust 5 Regulaminu będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem Zwycięzców, wydaniem im Nagród oraz zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji.

 

 1. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, wyłonienia Zwycięzców i odbioru Nagród. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez dokonanie Zgłoszenia, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

 

 1. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

 

 • 7.

Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej i przesyłane mailem na adres kontakt@pkuconnect.pl lub listem poleconym z wyraźną datą nadania – datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs: „przyGOTUJ się na nagrody!”  w terminie nie później niż do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decydująca w tym przypadku jest data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

 

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, albo nieodebrania przesyłki zawierającej rozstrzygnięcie reklamacji , przesyłkę tą uznaje się za dostarczoną odpowiednio w ostatnim dniu odmowy jej przyjęcia albo upływu ostatniego dnia okresu jej awizowania.

 

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja, której decyzja jest wiążąca i ostateczna.

 

 • 8.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie pkuconnect.pl oraz w siedzibie Organizatora. Dodatkowo link do regulaminu podany zostanie we wpisie konkursowym umieszczonym na Stronie Konkursowej.

 

 1. Oprócz Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określają: Regulamin Serwisu Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms oraz „Zasady wykorzystania danych” Serwisu Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursowej, trudności w dostępie do Strony Konkursowej, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

----