Regulamin konkursu "Że aż ślinka cieknie!” | PKUconnect

Regulamin konkursu "Że aż ślinka cieknie!”

REGULAMIN KONKURSU

;„Że aż ślinka cieknie!” ;

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Że aż ślinka cieknie!.” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Nutricia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie (00-728) przy Bobrowieckiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000121361 przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS, której nadany został następujący numer NIP: 8241000856 oraz Regon: 710307507 (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 1. Moderatorem Konkursu jest Pan Dariusz Szpak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Gościnnej 44a, 43-300 Bielsko – Biała pod nazwą „Agencja OX Media Dariusz Szpak”, wpisaną do CEIDG, któremu nadany został numer NIP: 547-200-76-21, REGON: 241368526 (zwany dalej „Agencją”).

 

 1. Konkurs jest organizowany w ramach portalu społecznościowego Facebook (zwanego dalej „Serwisem Facebook”) na profilu Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/PKUconnect/ (zwanym dalej „Stroną Konkursową”) oraz
  w ramach serwisu Instagram (zwanego dalej „Serwisem Instagram”).

 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, o których mowa w § 2 i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.

 

 1. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Serwisem Facebook oraz Serwisem Instagram ani powiązany
  z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook oraz serwisu Instagram.

 

§ 2.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie:
 1. pełnoletnie osoby fizyczne, tj. takie, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, z zastrzeżeniem jednak ust. 2,
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz są zarejestrowanymi użytkownikami strony PKUconnect.pl oraz Serwisu Facebook lub Serwisu Instagram (zwane w Regulaminie „Uczestnikiem/Uczestnikami”).
 1. Uczestnikiem mogą być również osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat i mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby takie mogą brać udział
  w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest wykonanie Zadania Konkursowego i innych czynności w ramach Konkursu, w tym odebranie Nagród, w imieniu osób trzecich lub przy ich pomocy.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

1)    pracownicy Organizatora oraz Agencji

2)    osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 4

3)    członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt 1 i 2, przez które rozumie się:

 1. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
 2. powinowatych
 3. osobę pozostającą z osobami, o których mowa w lit. a i b w stosunku  przysposobienia oraz jej małżonka

 

§ 3.

Zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od nabycia lub posiadania towarów i usług sygnowanych znakiem towarowym Organizatora lub Agencji i przez nich sprzedawanych.

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 grudnia 2017 r. o godz. 15:00 i kończy się w dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 23:59. Zgłoszenia dokonane po godzinie 23:59  w dniu 29 grudnia 2017 roku nie będą brane pod uwagę przez Komisję.

 

 1. Konkurs polega na wykonaniu w okresie trwania Konkursu przez Uczestnika zadania konkursowego (zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”) polegającego na zrobieniu  zdjęcia prezentującego w sposób oryginalny smaczną potrawę i umieszczeniu tego zdjęcia w:
 1. formie komentarza (zwanego w Regulaminie „Komentarzem”) pod wpisem konkursowym zamieszczonym przez Agencję na Stronie Konkursowej, lub
 2. profilu Uczestnika w Serwisie Instagram, przy czym zdjęcie musi być oznaczone hashtag’iem #pkuconnect oraz #PKUkonkurs.

 

 1. Osoby, które chcą przystąpić do Konkursu zobowiązane są do wykonania następujących czynności:
 1. dołączenia do grona osób, które lubią Stronę Konkursową, poprzez uaktywnienie (kliknięcie) odnoszącej się do niej opcji „Lubię to” lub dodania profilu @PKUconnect do profili obserwowanych przez Uczestnika w Serwisie Instagram,
 2. umieszczenia w okresie trwania Konkursu Komentarza lub umieszczenia zdjęcia
  w Serwisie Instagram w sposób określony w ust. 4.

 

 1. Każdy Uczestnik może maksymalnie 5 (pięć) razy wykonać Zadanie Konkursowe, przy czym:
 1. wielokrotność wykonania Zadania Konkursowego nie będzie brana pod uwagę przy wyłonieniu Zwycięzcy,
 2. przy wyłonieniu Zwycięzcy  pod uwagę brane będzie tylko ostatnie zdjęcie umieszczone przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem.    

 

 1. Uczestnik ma możliwość edycji zamieszczonego Komentarza (zgodnie z ogólnie dostępną funkcjonalnością Serwisu Facebook). W tym wypadku pod uwagę przy wyłonieniu Zwycięzcy wzięta zostanie pod uwagę ostatnia wersja edytowanego Komentarza, wedle stanu na datę zakończenia Konkursu.

 

 1. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 4, oraz hashtag’i przypisane mu w Serwisie Instagram,
  a także Komentarz nie mogą zawierać treści zabronionych przepisami prawa, jak również naruszać praw osób trzecich oraz godzić w dobre obyczaje.

 

 1. Uczestnik oświadcza, że zdjęcie, o którym mowa w ust. 4, oraz hashtag’i przypisane mu
  w Serwisie Instagram, a także Komentarz, nie naruszają praw osób trzecich, w tym przede wszystkim praw autorskich i praw własności przemysłowej.

 

 1. Uczestnik oświadcza, że umieszczając zdjęcie, o którym mowa w ust. 4 lub Komentarz, który stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z niego w dowolny sposób w ramach wszelkiego rodzaju działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy takiego utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu cyfrowego
 2. rozpowszechnianie takiego utworu przy pomocy dowolnej techniki, w tym poprzez jego odtwarzanie, wyświetlanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby  każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, a także w razie uzyskania przez niego statusu Zwycięzcy - wyraża zgodę na użycie nazwy użytkownika wykorzystywanej przez niego w Serwisie Facebook lub Serwisie Instagram oraz na stronie PKUconnect.pl celem wskazania go, jako osoby uprawnionej do Nagrody, o której mowa w § 5 Regulaminu.

 

 1. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie zdjęć, o którym mowa w ust. 4, wraz z informacją o ich autorstwie (nazwa użytkownika w Serwisie Facebook lub Serwisie Instagram oraz na stronie PKUconnect.pl) na Stronie Konkursowej oraz na stronie WWW.pkuconnet.pl oraz na profilu @PKUconnect w Serwisie Instagram.

 

 1. Sposób wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestnika – walory zdjęcia, o którym mowa w ust. 4, oceniane będą przez Komisję, która nagrodzi 1 osobę (zwaną w Regulaminie  „Zwycięzcą”).

 

 1. Przy wyborze Zwycięzcy, Komisja weźmie pod uwagę kryterium poziomu oryginalności
  i pomysłowości zdjęcia, o którym mowa w ust. 4, a także jakości warsztatu fotograficznego.

 

§ 4. 

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 

 1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora oraz 2 przedstawicieli Agencji (zwana w Regulaminie „Komisją”).

 

 1. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestników i sposobu wykonania przez nich Zadania Konkursowego oraz wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Serwisu Facebook lub Regulaminem Serwisu Instagram, a w szczególności Uczestników, którzy:
 1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
 2. podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie
  z Regulaminem Serwisu Facebook lub Regulaminem Serwisu Instagram,
 3. tworzą fikcyjne profile w Serwisie Facebook lub Serwisie Instagram,
 4. posługują się botami lub innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie,
 5. których zdjęcie, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, lub hashtag’i przypisane mu
  w Serwisie Instagram lub Komentarz zawierają treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.

 

 1. Komisja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Uczestników, którzy w ramach Konkursu reklamować będą inne marki, które w przekonaniu Organizatora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.

 

§ 5.

Nagrody w Konkursie

 

 1. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci torby zawierającej zestaw produktów niskobiałkowych oraz kubek PKUconnect, których łączna wartość wynosi 120 (sto dwadzieścia) złotych  brutto.

 

 1. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
   
 2. Komisja wyłoni Zwycięzcę, co ogłosi w dniu 8 stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 w Serwisie Facebook (poprzez umieszczenie wpisu pod wpisem konkursowym) oraz na stronie WWW.pkuconnect.pl (w zakładce „Aktualności:”). Komisja przekaże także Zwycięzcy informację o wynikach Konkursu poprzez przesłanie do niego wiadomości wewnętrznej w ramach Serwisu Facebook lub Serwisu Instagram.

 

 1. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Agencji (na adres email: kontakt@pkuconnect.pl) w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu:
 1. swoich następujących danych: imię (imiona), nazwisko oraz adres do korespondencji, pod który ma zostać wysłana Nagroda, poprzez wysłanie ich w treści wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook lub Serwisu Instagram. Niepodanie danych osobowych w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza rezygnację z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu.

 

 1. Za przekazanie Nagrody Zwycięzcy odpowiada Organizator. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 30 dni od przekazania Agencji informacji, o których mowa w ust. 4. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zwycięzcę na posłużenie się nimi przez Organizatora przy dostarczaniu Nagrody.

 

 1. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności podanie błędnych danych adresowych do korespondencji, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.

 

 1. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję, według kryteriów określonych w § 3 ust. 14 Regulaminu.

 

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z Konkursem.

 

 

§ 6.

Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzcy będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”).

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzcy, w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem Zwycięzcy, wydaniem Zwycięzcy Nagrody oraz zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji.

 

 1. Uczestnik oraz Zwycięzca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, wyłonienia Zwycięzcy i odbioru Nagrody. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

 

 1. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

 

§ 7.

Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej i przesyłane mailem na adres kontakt@pkuconnect.pl lub listem poleconym z wyraźną datą nadania – datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs: Że aż ślinka cieknie!” w terminie nie później niż do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decydująca w tym przypadku jest data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

 

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, albo nieodebrania przesyłki zawierającej rozstrzygnięcie reklamacji , przesyłkę tą uznaje się za dostarczoną odpowiednio w ostatnim dniu odmowy jej przyjęcia albo upływu ostatniego dnia okresu jej awizowania.

 

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja, której decyzja jest wiążąca i ostateczna.

 

§  8.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.pkuconnect.pl oraz w siedzibie Organizatora. Dodatkowo link do regulaminu podany zostanie we wpisie konkursowym umieszczonym na Stronie Konkursowej.

 

 1. Oprócz Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określają: Regulamin Serwisu Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms oraz „Zasady wykorzystania danych” Serwisu Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursowej, trudności w dostępie do Strony Konkursowej, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

----