Regulamin | PKUconnect

Regulamin

Regulamin

Regulamin konkursu „Nowa przygoda Drużyny na 6”

Regulamin NutriQuiz

Regulamin konkursu cyklicznego PKU Connect

Regulamin Serwisu PKUconnect
(dalej: Regulamin)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu PKUconnect.pl.

2. Serwis prowadzony jest w celu popularyzowania wiedzy o fenyloketonurii.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

II. DEFINICJE

1. Serwis – platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Właściciel Serwisu), prowadzona na serwerze należącym do Home.pl i dostępna pod adresem www.pkuconnect.pl.

2. Usługodawca – Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856;

3. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w szczególności z Usług dostępnych w Serwisie.

4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności: zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę lub podmioty trzecie oraz korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych.

5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą to być materiały, których właścicielem jest Usługodawca lub w odpowiednich zapisach Użytkownik.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis adresowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 15. rok życia, zamieszkałych na terytorium Polski.

2. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zarejestrować się w Serwisie.

3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie w panelu logowania. Na formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, pseudonim (nick) adres e-mail, hasło, adres korespondencyjny. Ponadto zobowiązany jest zaznaczyć dla kogo szuka informacji na stronach Serwisu dokonując wybory spośród pól wskazanych, może także wypełnić ankietę dotyczącą wymienionych produktów dietetycznych Usługodawcy.

4. Na formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma także możliwość dodania zdjęcia profilowego oraz napisania kilku zdań o sobie. Może wskazać Poradnik z informacjami o PKU, którego otrzymaniem byłby zainteresowany. Wypełnienie pól określonych w ust 4 jest dobrowolne.

5. Rejestracja powoduje, iż Użytkownik uzyskuje indywidualny profil użytkownika Serwisu. Posiadanie profilu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z części Serwisu, umożliwiającym dodawanie treści i komentowanie wpisów. Taki indywidualny profil jest aktywny od momentu pierwszego zalogowania do momentu w którym Użytkownik profil usunie. Profil zostanie usunięty przez Usługodawcę lub Administratora lub Serwis zostanie zamknięty.

6. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Użytkownik otrzyma maila uaktywniającego jego własny profil. W przypadku osób niepełnoletnich, mail z linkiem uaktywniającym profil zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu przez Administratora podpisanej przez opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Po zalogowaniu się, Użytkownik widoczny będzie z panelu administracyjnego Serwisu za pośrednictwem nick’u podanego w czasie rejestracji.

7. Użytkownicy niepełnoletni mogą korzystać z Serwisu wyłącznie po wyrażeniu zgody, pod rygorem nieważności na piśmie, przez jednego z ich opiekunów prawnych. Wzór Formularza zgody dostępny jest w Serwisie w zakładce: Rejestracja. Podpisany Formularz, w dwóch egzemplarzach, Użytkownik musi przesłać do Usługodawcy, na adres mailowy: rejestracja@PKUconnect.pl. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę takiego formularza zgody czynności podejmowane przez Użytkownika są nieważne z mocą wsteczną.

8. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez Serwis lub w ramach usług telekomunikacyjnych

b) zamieszczać Materiały w ramach poszczególnych funkcjonalności Serwisu, którymi są podstrony: Redakcja PKUconnect, Przepisy PKU, Nasze Historie, Relacje ze spotkania PKU, Miejsca przyjazne PKU, Produkty przyjazne PKU, Kalkulator diety, zadawać pytania ekspertom.

c) zamieszczać komentarze w ramach poszczególnych funkcjonalności Serwisu: w blogu Aktualności, Wydarzenia, Mapa miejsc przyjaznych, lista produktów przyjaznych Artykuły, Nasze blogi, przyPUNKTUJ, zadawać pytania ekspertom.

d) zapoznawać się z Artykułami w zakładce „Aktualności” oraz „Poznaj PKU”

e) zapoznawać się z tytułami i lidami przepisów kulinarnych w zakładce „Przepisy”

f) korzystać z wyszukiwarki podającej wartość fenyloalaniny dla wybranego produktu

9. Katalog Usług wraz z opisami stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis aktywności Użytkownika serwisu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkowników o wszelkich nowych Usługach, czy ich modyfikacjach zamieszczając stosowny komunikat w Serwisie, w zakładce: Aktualności.

10. Korzystanie przez Użytkownika z Usług w Serwisie jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu.

11. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.

12. W celu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest oświadczyć, iż został skutecznie pouczony o przysługujących mu uprawnieniach, określonych w Polityce Prywatności. W przypadku niezapoznania się z Polityką Prywatności oraz niezłożenia oświadczenia o otrzymaniu skutecznego pouczenia o przysługujących uprawnieniach, proces rejestracji nie będzie mógł zostać pomyślnie zakończony.

13. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem można kierować na adres: serwis@nutriciamedyczna.pl

 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Materiały zawarte w Serwisie, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. . Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Materiałów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

5. Zamieszczając Materiały w Serwisie Użytkownik oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

6. Użytkownik z chwilą zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek Materiałów własnych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na okres 15 (słownie: piętnastu) lat od daty odebrania takiego Materiału przez Usługodawcę, a Usługodawca nabywa niewyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z takiego Materiału na terytorium Polski oraz za granicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili odebrania Wpisu w szczególności na Usługodawca ma prawo do:

a) utrwalania i zwielokrotniania Wpisu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) rozpowszechniania Wpisu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d) korzystania i rozpowszechniania z Wpisu na polach eksploatacji wymienionych powyżej, także do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora, w szczególności w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej, na wystawach, w folderach i prospektach, w środkach masowego przekazu.

7. Przedmiotowa licencja obejmuje prawo udzielenia dalszych licencji na korzystanie z Materiału w zakresie określonym powyżej osobom trzecim na terytorium całego świata.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do serwisu treści o charakterze bezprawnym.

5. W sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Użytkownik nie dochował wymaganych prawem bądź zapisami Regulaminu obowiązków, Usługodawca powiadomi go o takim podejrzeniu wraz z uzasadnieniem i zwróci się do Użytkownika mailem z żądaniem zaniechanie czynności będących podstawą takiego podejrzenia wyznaczając Użytkownikowi 7-dniowy termin, a po jego bezskutecznym upływie usunie profil Użytkownik.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;

f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje publikowane w Serwisie zarówno przez Usługodawcę, a szczególnie przez innych Użytkowników dotyczące opisów leczenia, sposobów leczenia, konkretnych porad lekarskich, czy innych zagadnień o charakterze medycznym, czy farmakologicznym nie mają charakteru profesjonalnych zaleceń, a Serwis stanowi wyłącznie forum wymiany opinii. Usługodawca nie daje zatem żadnych gwarancji ich przydatności i nie ponosi odpowiedzialności za skutki bądź brak oczekiwanych skutków ich wykorzystania przez Użytkowników.

 

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISIE

1. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu MS Internet Explorer – 10.x lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej), a także aktywną obsługę JavaScript.

 

VIII. DANE OSOBOWE

1. W ramach świadczenia usług Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszych warunków.

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje rozpatruje Właściciel Serwisu. Reklamacje będą przyjmowane przez Właściciela Serwisu wyłącznie w formie pisemnej, na adres elektroniczny: serwis@nutriciamedyczna.pl, dopiskiem „PKUconnect – reklamacja”.

3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, datę i jak również dokładny opis reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji związanego z korzystaniem z Serwisu odbywa się w oparciu o następujące zasady: dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia formularz i być zgodne z prawdą; osoba odpowiedzialna za prawdziwość danych wpisanych do formularza jest wyłącznie Użytkownik lub jego opiekun prawny.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz za pośrednictwem Serwisu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

5. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

6. Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

Załącznik nr 1

Kategoria Strefa Fenylaków

– Forum –

W sekcji “Forum” Użytkownicy mogą dzielić się wiedzą oraz spostrzeżeniami na temat fenyloketonurii. Przedyskutować dany przepis, polecić przyjazne miejsce lub produkt przyjazny PKU, a także uzyskać wsparcie społeczności czy po prostu poznać się i porozmawiać.

– Nasze blogi –

Na stronach blogów Użytkownicy przeczytać mogą wartościowe teksty o życiu z fenyloketonurią oraz przepisy zamieszczane przez blogerki – Marię, Justynę, Karolinę i Izę. Zalogowany użytkownik ma możliwość komentowania każdego wpisu.

– Wydarzenia –

W zakładce “Wydarzenia“ znajduje się wykaz spotkań i eventów związanych z PKU. Ponadto, w tej sekcji Użytkownicy mogą zamieszczać relacje ze spotkań PKU, w których brali udział. Na takich spotkaniach przekazywane są nowe informacje na temat leczenia i diety.

– Mapa przyjaznych miejsc –

Użytkownicy mogą zgłaszać swoje propozycje miejsc, w których osoby z fenyloketonurią mogą bez przeszkód stosować swoją dietę. Korzystając z usług gastronomicznych mogą być pewni, że zasady diety PKU są w tym miejscu respektowane. Użytkownicy wspólnie mogą tworzyć bazę miejsc: restauracji, barów, przedszkoli, żłobków czy ośrodków wypoczynkowych, w których nie będzie problemem z zamówieniem dania o niskiej zawartości fenyloalaniny lub przygotowaniem preparatu dla dziecka. Zalogowani Użytkownicy mogą zgłaszać „Przyjazne miejsce” za pomocą odpowiedniego okna w swoim profilu.

- Lista produktów przyjaznych PKU -

Użytkownicy mogą zgłaszać swoje propozycje produktów przyjaznych osobom z fenyloketonurią. Ważne jest dodanie szczegółów na temat produktu oraz zdjęcia. Zalogowani Użytkownicy mogą zgłaszać „Produkt przyjazny” za pomocą odpowiedniego okna w swoim profilu.

– Kategoria przyGOTUJ z nami –

Zakładka zawiera listę przepisów na różnego rodzaju posiłki, przedstawione w 9 sekcjach: Śniadanie, Obiad, Kolacja, Przekąski, Wideo przepisy, Rodzinne spotkanie, Posiłki podczas ciąży, Dieta a trening, Wszystkie przepisy, a także podpowiedzi dotyczące używania produktów PKU w kuchni. Przepisy przygotowane są przez dietetyków PKU oraz przez Użytkowników. Zalogowany użytkownik ma możliwość komentowania każdego przepisu. Wszystkie wpisy zgodne są z dietą PKU, weryfikowane przez dietetyków. Każdy przepis zawiera gramaturę, ilość białka, ilość fenyloalaniny, ilość energii, a także informację o ilości porcji jaką można przygotować z podanych składników.

Kategoria Poznaj PKU

- Podstawowe porady nt. choroby -

W sekcji “Podstawowe porady nt. choroby” Użytkownicy znajdą zbiór ciekawych artykułów, zawierających wszystkie ważne informacje dotyczące fenyloketonurii. Wszystkie teksty napisane zostały przez Ekspertów Strony.

– Blog dietetyka –

W sekcji “Blog dietetyka” Pani dietetyk Izabela Horka opisuje ważne kwestie dotyczące żywienia w diecie PKU. Użytkownicy znajdą tu między innymi porady dotyczące picia wody, spożywania warzyw i owoców oraz ekonomicznych zakupów.

– Dieta dla przyszłych mam –

W tej sekcji Użytkownicy znajdą wiele informacji dotyczących ciąży u kobiet z fenyloketonurią. Sekcja bogata jest w artykuły opisujące między innymi zalecenia żywieniowe w diecie PKU podczas ciąży, jak fenyloketonuria wpływa na nienarodzone dziecko oraz czy jest to choroba dziedziczna. – FAQ – W sekcji “FAQ” Użytkownicy znaleźć mogą bogaty zbiór pytań, najczęściej zadawanych Ekspertom Strony wraz z wyczerpującymi odpowiedziami. Udzielane porady dotyczą najczęściej pojawiających się problemów związanych z fenyloketonurią - diety, żywienia niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży oraz kwestii prawnych.

– Stowarzyszenia i poradnie –

W tej sekcji Użytkownicy znajdą spis stowarzyszeń i poradni wspierających osoby z fenyloketonurią, zlokalizowanych w różnych miastach Polski. Zawarte są tu ważne dane, w tym także dane kontaktowe - adresy, numery telefonów, strony internetowe wybranych placówek.

Kategoria Produkty

– Żywność niskobiałkowa –

W sekcji “Żywność niskobiałkowa” Użytkownicy znajdą pełną listę propozycji produktów niskobiałkowych. Takie produkty sprawiają, że codzienna dieta wcale nie musi być nudna, dzięki nim nawet z PKU można eksperymentować w kuchni.

– Preparaty PKU –

W tej sekcji prezentujemy szeroką gamę preparatów PKU. Użytkownicy odnajdą tu mieszanki aminokwasowe bez fenyloalaniny do stosowania na każdym etapie życia - od narodzin po dorosłość. Każdy wymieniony preparat zawiera instrukcję przyjmowania.

– Wszystkie produkty –

W sekcji “Wszystkie produkty” użytkownicy znajdą pełną listę preparatów PKU oraz niskobiałkowych produktów. Preparaty PKU to mieszanki aminokwasowe bez fenyloalaniny do stosowania na każdym etapie życia. Żywność niskobiałkowa, sprawia, że codzienna dieta PKU wcale nie musi być nudna.

– Kategoria przyPunktuj –

W tej sekcji Użytkownicy dowiedzą się wszystkiego na temat grywalizacji przyPUNKTUJ - na czym polega, jakie aktywności na portalu nagradzane są punktami w ramach przyPUNKTUJ oraz ile punktów można zdobyć za poszczególne aktywności. Użytkownicy znajdą tu również informacje o nagrodach i Osiągnięciach.

Kategoria Narzędzia

– PKU Licznik –

Licznik PKU ma za zadanie ułatwienie prowadzenia właściwej diety, która jest podstawą leczenia PKU. Pozwala określić dzienne zapotrzebowanie na energię, białko i phe, tworzenie listy ulubionych zestawów i produktów.

– Kalkulator diety –

Kalkulator dostępny na stronie PKUconnect.pl to zaawansowane narzędzie, które pozwala Użytkownikowi zaplanować dietę uwzględniając wagę, wiek, zapotrzebowanie na energię i białko, a także używane preparaty i produkty. Można w nim znaleźć gotowe, przykładowe jadłospisy oraz zapisać je w swoim profilu.

– Tabela z wyszukiwarką PHE –

“Tabela z wyszukiwarką PHE” umożliwia Użytkownikowi szybkie sprawdzenie zawartości fenyloalaniny w wykorzystywanych przez niego produktach. W oknie wyszukiwarki należy wpisać nazwę interesującego produktu. Po zaakceptowaniu wyboru w wyszukiwarce pojawi się informacja o wartości energetycznej, zawartości białka, tłuszczu, węglowodanów i zawartości fenyloalaniny w wybranym produkcie.

Kategoria Aktualności

– Magazyn PKU –

W sekcji “Magazyn PKU” Użytkownicy znajdą wszystkie wydane numery Magazynu PKU, które ściągnąć mogą z rozmiarze PDF. Magazyn PKUconnect powstał z połączenia czasopism: „Milupino” i „Shaker”, które przez wiele lat dostarczały informacji osobom z fenyloketonurią. Magazyn jest skarbnicą wiedzy o PKU - zawiera mnóstwo porad i przepisów, ważnych informacji, ciekawych artykułów i felietonów oraz historii Użytkowników serwisu PKUconnect.

– Szczęście bez ograniczeń –

Sekcja “Szczęście bez ograniczeń” pełna jest artykułów o lifestylowej tematyce. Użytkownicy znajdą tu między innymi teksty opisujące organizację wakacji z dietą PKU, dowiedzą się o roli psychologa w diecie PKU. W sekcji znajdują się również porady dotyczące pielęgnacji oraz propozycje na spędzanie czasu wolnego.

– Co słychać w świecie PKU –

W tej sekcji Użytkownicy znajdą teksty-relacje z różnych warsztatów, konferencji, spotkań i innych imprez związanych z tematyką PKU. Zamieszczane są tu również zapowiedzi spotkań dla pacjentów, dzieci, młodzieży oraz rodziców w różnych miastach Polski.

– Najnowsze doniesienia –

W sekcji “Najnowsze doniesienia” na Użytkowników czekają najświeższe i najważniejsze informacje ze świata PKU. Przeczytać tu można np. obszerny artykuł dr Bożeny Didycz dotyczący terapii genowej w PKU oraz wiadomości dotyczące refundacji konkretnych produktów.

Załącznik nr 2

OPISY AKTYWNOŚCI UCZESTNIKÓW

DODAJ PRZEPIS

Na wskazanym formularzu, Uczestnik zapisuje stworzony przez siebie przepis kulinarny zgodny z dietą osób chorych na fenyloketonurię. Każdy przepis musi zawierać: tytuł dania, składniki, ich gramaturę, sposób przygotowania. Potrawa musi być zgodna z zasadami żywienia osób chorych na fenyloketonurię. Do przepisu należy dodać zdjęcie, przedstawiające opisane gotowe danie. Pod przepisem należy podać wartości fenyloalaniny (Phe, mg) oraz energii (kcal) zawarte w całej potrawie. Podać należy również ilość porcji, którą można przygotować z ilości składników podanych w przepisie.

Wielkość zdjęcia: max 500 KB

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji i akceptacji treści dodanego przepisu w ciągu 30 dni - nadesłany przepis będzie weryfikowany przez specjalistę dietetyka. Przepis niespełniający powyższych kryteriów będzie odrzucany przez administratora

DODAJ PRZYJAZNY PRODUKT PKU

Na wskazanym formularzu, Uczestnik udostępnia informację na temat Przyjaznego Produktu PKU, zgodnego z dietą osób chorych na fenyloketonurię. Każdy produkt, musi zawierać pełną nazwę produktu, pełną nazwę miejsc/a, w którym jest dostępny do kupienia, opis produktu (wszelkie przydatne informacje dla zainteresowanych danym produktem np.: adres jeżeli jest niezbędny, propozycje zastosowania wybranego produktu, porady na co należy zwrócić uwagę podczas jego zakupu, uwagi na temat sposobu przygotowania/spożywania, uwagi na temat składu). Przyjaznym produktem może być wyłącznie produkt spożywczy, który w nazwie nie posiada członu „niskobiałkowy”, „pku”, czy „bezglutenowy”. Przyjazny produkt PKU, musi również zawierać informacje na temat składu, wartości energetycznej (kcal/100 g), zawartości białka (g/100g) i zawartości fenyloalaniny (mg/100g). Maksymalna zawartość białka w produkcie na 100 g nie może przekroczyć 1 g białka/ 100 g produktu. Przyjazny produkt PKU, musi również być opatrzony aktualnym zdjęciem (max 500 kb).
Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji i akceptacji dodanego produktu w ciągu 30 dni. Nadesłane zgłoszenie będzie weryfikowane przez specjalistę dietetyka. Produkty niespełniający powyższych kryteriów będzie odrzucany przez administratora

ZAPROPONUJ MIEJSCE PRZYJAZNE PKU

Na wskazanym formularzu, Uczestnik opisuje miejsce, w którym osoby chore na PKU nie będą miały kłopotu z przygotowaniem lub zakupieniem posiłku uwzględniającego specyficzną dietę. W miejscu tym będzie można również zorganizować spotkanie edukacyjne. Do takich miejsc należą m.in.: Hotele, Restauracje, Bary, Szkoły, Przedszkola. Uczestnik powinien podać pełną nazwę i adres wskazanego miejsca oraz dodać krótki opis, dlaczego to właśnie miejsce jest przyjazne PKU.

Opis powinien zawierać max 500 znaków.

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i akceptacji dodanego miejsca w ciągu 30 dni.

ZASADY UMIESZCZANIA WPISÓW:

– Użytkownik poprzez przesłanie materiałów wyrażaj zgodę na przetwarzania i powielanie tych treści przez dostawcę usługi. Wyraża też zgodę na zamieszczenie ewentualnych, powiązanych z nim ocen lub komentarzy.

– Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów. Redakcja Serwisu zastrzega sobie do prawo (ale nie obowiązek) do przeprowadzenia korekty językowej, merytorycznej oraz redakcji otrzymanego materiału pod kątem dostosowania go do wymogów publikacji na stronach internetowych Serwisu.

– Redakcja nie ma obowiązku publikacji w Serwisie nadesłanych przez Użytkownika tekstów, zdjęć i filmów.

– Niedopuszczalne jest zamieszczanie Materiałów sprzecznych z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

– Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika przekazów reklamowych.

– Zamieszczanie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie jest darmowe.

Pliki tekstowe przesyłane za pomocą formularza tekstowego, umieszczonego w profilu użytkownika, minimalna wielkość pliku powinna zawierać 900 znaków. Tekst powinien posiadać nagłówek (zdanie zachęta, wprowadzenie do tekstu).

Pliki graficzne, Autor poproszony jest o dołączenie dwóch zdjęć do wpisu. Jedno widoczne będzie na podstronie Redakcja PKUconnect, oba zdjęcia będą widoczne po przejściu do edycji całego tekstu. Pliki w formacie *.jpg (szerokość maksymalnie 680 pikseli), maksymalna wielkość pliku: 400 Kb

DODAJ WYDARZENIE

Na wskazanym formularzu, Uczestnik zapisuje stworzone przez siebie wydarzenie. Każde wydarzenie musi zawierać:

  • Nazwę wydarzenia

  • Opis wydarzenia (max 500 znaków)

  • Datę wydarzenia (początek i koniec) - (data/miesiąc/rok godziny/minuty)

  • Miejsce wydarzenia (adres)

  • Zdjęcie wydarzenia (max. 5 MB) 

Użytkownik poprzez przesłanie materiałów wyrażaj zgodę na przetwarzania i powielanie tych treści przez dostawcę usługi. Wyraża też zgodę na zamieszczenie ewentualnych, powiązanych z nim ocen lub komentarzy.  

Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów. Redakcja Serwisu zastrzega sobie do prawo (ale nie obowiązek) do przeprowadzenia korekty językowej, merytorycznej oraz redakcji otrzymanego materiału pod kątem dostosowania go do wymogów publikacji na stronach internetowych Serwisu. 

Redakcja nie ma obowiązku publikacji w Serwisie nadesłanych przez Użytkownika tekstów, zdjęć i filmów.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie Materiałów sprzecznych z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika przekazów reklamowych.  

Zamieszczanie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie jest darmowe. 

Użytkownik ma możliwość dodania jednego wydarzenia na tydzień. Za każde założone i zweryfikowane przez administratora wydarzenie użytkownik otrzymuje 20 punktów w programie przyPUNKTUJ.  

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji i akceptacji danego wydarzenia w ciągu 14 dni. 

Wydarzenie niespełniające powyższych kryteriów będzie odrzucane przez administratora.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

----