PKU Connect

Maksymalny poziom naładowania pozytywną energią!

Dzielmy się pozytywną energią!

Rób małe rzeczy z wielką pasją!

Regulamin NutriQuiz

Regulamin Konkursu Edukacyjnego „NutriQuiz”
(dalej: Konkurs)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, który prowadzi poprzez stronę internetową www.pkuconnect.pl/nutriquiz (zwana dalej „Organizatorem”).

 

2. Operatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa INVENTA ul. Wąwozowa 8/1 02-796 Warszawa.

 

3. Uczestnikiem Quizu może być wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu PKU (dalej: Serwis), który dokonał rejestracji na stronie www.pkuconnect.pl i wiąże go regulamin Serwisu (dalej: Uczestnik).

 

4. W Quizie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Operatora, a także ich małżonkowie i krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

§ 2

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE i NAGRODY

 

1. Udział w Quizie polega na wybraniu prawidłowej odpowiedzi na pytania testowe, zamieszczone pod adresem www.pkuconnect.pl/nutriquiz.

 

2. Spośród czterech odpowiedzi na każde testowe pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

3. Po udzieleniu odpowiedzi na dane pytanie (zaznaczeniu poprawnej) Uczestnik nie będzie mógł zmienić swojej odpowiedzi. Uczestnik może wyłącznie zweryfikować udzielone przez siebie odpowiedzi na pytania na planszy, która pojawi się po rozwiązaniu testu, czyli po zakończeniu udziału w Konkursie.

 

4. Pytania są punktowane. Za każdą prawidłową odpowiedź na jedno pytanie Uczestnik uzyskuje jeden punkt. Punkty za prawidłowe odpowiedzi będą automatycznie sumowane na koncie Użytkownika Serwisu będącego Uczestnikiem Konkursu. Po każdorazowym zarejestrowaniu, Użytkownik – Uczestnik będzie widział łączną sumę zdobytych w Konkursie punktów.

 

5. Po rozwiązaniu testu, czyli zakończeniu udziału w Konkursie, Uczestnik może przejść do zakładki z katalogiem nagród. Nagrodą w Konkursie są następujące niskobiałkowe produkty Organizatora, firmy Milupa oraz firmy Loprofin:

 

a) milupa lp-fruity Niskobiałkowy kleik gruszkowy
b) milupa-fruity Niskobiałkowy kleik jabłkowo-bananowy
c) milupa lp-ringlets Niskobiałkowe kółeczka czekoladowe
d) milupa lp-drink Niskobiałkowy napój w proszku
e) milupa lp-drink choco Niskobiałkowy napój o smaku czekoladowym w proszku
f) milupa lp-chips Niskobiałkowe chipsy ziemniaczano-kukurydziane

g) Loprofin Makaron niskobiałkowy spaghetti

h) Loprofin Makaron niskobiałkowy świderki

i) Loprofin Ryż niskobiałkowy

j) Loprofin Niskobiałkowe ciasto w proszku o sm. czekoladowym

(dalej: łącznie i każdy z osobna Nagroda)

 

6. Po wybraniu produktu spośród Nagród, Uczestnik zostanie przeniesiony do strony z potwierdzeniem jej zamówienia. Znajdzie tam informacje o wybranym produkcie, a także miejsce na wprowadzenie swoich uwag.

 

7. Zebrane w Konkursie punkty w zamian za prawidłowo udzielone odpowiedzi na pytania testowe podlegają wymianie na produkty niskobiałkowe firmy Milupa oraz firmy Loprofin określone w Punkcie 4, wg przelicznika stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wybrany produkt zostanie dostarczony w ciągu 30 dni od momentu zamówienia.

 

8. Ilość Nagród jest ograniczona. Uczestnik, chcąc dokonać wymiany punktów na określony produkt formy Milupa lub Loprofin, spośród określonych w Punkcie 4, powinien skontaktować się z Operatorem Konkursu drogą mailową na adres: redakcja@pkuconnect.pl podając swój login, nazwę i ilość produktów firmy Milupa lub Loprofin, które chce wymienić na Nagrody oraz adres do wysyłki. Po dokonaniu wymiany punktów na produkty firmy Milupa lub Loprofin, ilość punktów na koncie uczestnika ulegnie zmniejszeniu wg przelicznika z Załącznika nr 1.

 

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przystąpienie do rozwiązywania testu, czyli wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 

2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Komisja Konkursowa złożona z dwóch członków, przedstawicieli Organizatora i jednego członka, przedstawiciela Operatora.

 

3. Tryb postępowania reklamacyjnego określa Punkt X Regulaminu Serwisu, dostępnego pod adresem: https://pkuconnect.pl/regulamin/.

 

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy Regulaminu Serwisu dostępnego pod adresem: https://pkuconnect.pl/regulamin/ oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu Edukacyjnego “NutriQuiz”

 

PRZELICZNIK ZDOBYTYCH PUNKTÓW
Produkt firmy Milupa lp ilość punktów
Milupa lp-fruity Niskobiałkowy kleik gruszkowy 26
Milupa lp-fruity Niskobiałkowy kleik jabłkowo-bananowy 26
Milupa lp-ringlets Niskobiałkowe kółeczka czekoladowe 15
Milupa lp-drink Niskobiałkowy napój w proszku 35
Milupa lp-drink choco Niskobiałkowy napój o smaku czekoladowym w proszku 35
Milupa lp-chips Niskobiałkowe chipsy ziemniaczano-kukurydziane 12
Loprofin Makaron niskobiałkowy spaghetti 18
Loprofin Makaron niskobiałkowy świderki 18
Loprofin Ryż niskobiałkowy 17
Loprofin Niskobiałkowe ciasto w proszku o sm. czekoladowym 15

Tabela PHE

Sprawdź

Kalkulator PHE

Oblicz

Najczęściej zadawane
pytania

Sprawdź
loading