Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, wtedy nie będą zbierane żadne informacje.

Regulamin Serwisu PKUconnect
(dalej: Regulamin)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu PKUconnect.pl.

2. Serwis prowadzony jest w celu popularyzowania wiedzy o fenyloketo-nurii.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do zapoznania się z Regulami-nem. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. 

 

II. DEFINICJE

1. Serwis – platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy Nutricia Polska SA z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Właściciel Serwisu), prowadzona na serwerze należącym do Home.pl i dostępna pod adresem www.pkuconnect.pl.

2. Usługodawca – Natalia Fronc, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowa „INVENTA” z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Wąwozowej 8/1 na podstawie wpisu do ewidencji działalności pod numerem 176003, NIP 521-041-05-05, REGON 011956490.

3. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w szczególności z Usług dostępnych w Serwisie.

4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności: zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę lub podmioty trzecie oraz korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych.

5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą to być materiały, których właścicielem jest Usługodawca lub w odpowiednich zapisach Użytkownik.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis adresowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 15. rok życia, zamieszkałych na terytorium Polski.

2. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zarejestrować się w Serwisie.

3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie w panelu logowania. Na formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, pseudonim (nick) adres e-mail, hasło, adres korespondencyjny, datę urodzenia. Ponadto zobowiązany jest zaznaczyć dla kogo szuka informacji na stronach Serwisu dokonując wybory spośród pól wskazanych, może także wypełnić ankietę dotyczącą wymienionych produktów dietetycznych Usługodawcy.

4. Na formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma także możliwość dodania zdjęcia profilowego oraz napisania kilku zdań o sobie. Może wskazać Poradnik z informacjami o PKU, którego otrzymaniem byłby zainteresowany. Wypełnienie pól określonych w ust 4 jest dobrowolne.

5. Rejestracja powoduje, iż Użytkownik uzyskuje indywidualny profil użytkownika Serwisu. Posiadanie profilu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z części Serwisu, umożliwiającym dodawanie treści i komentowanie wpisów. Taki indywidualny profil jest aktywny od momentu pierwszego zalogowania do momentu w którym Użytkownik profil usunie. Profil zostanie usunięty przez Usługodawcę lub Administratora lub Serwis zostanie zamknięty.

6. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Użytkownik otrzyma maila uaktywniającego jego własny profil. W przypadku osób niepełnoletnich, mail z linkiem uaktywniającym profil zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu przez Administratora podpisanej przez opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Po zalogowaniu się, Użytkownik widoczny będzie z panelu administracyjnego Serwisu za pośrednictwem nick’u podanego w czasie rejestracji.

7. Użytkownicy niepełnoletni mogą korzystać z Serwisu wyłącznie po wyrażeniu zgody, pod rygorem nieważności na piśmie, przez jednego z ich opiekunów prawnych. Wzór Formularza zgody dostępny jest w Serwisie w zakładce: Rejestracja. Podpisany Formularz, w dwóch egzemplarzach, Użytkownik musi przesłać do Usługodawcy, na adres mailowy: rejestracja@PKUconnect.pl.

W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę takiego formularza zgody czynności podejmowane przez Użytkownika są nieważne z mocą wsteczną.

8. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez Serwis lub w ramach usług telekomunikacyjnych

b) zamieszczać Materiały w ramach poszczególnych funkcjonalności Serwisu, którymi są podstrony: Redakcja PKUconnect, Przepisy PKU, Nasze Historie, Relacje ze spotkania PKU, Miejsca przyjazne PKU, Produkty przyjazne PKU, Kalkulator diety, zadawać pytania ekspertom.

c) zamieszczać komentarze w ramach poszczególnych funkcjonalności  Serwisu: w blogu „PHEżyj to sam”, videoblogu „Gotuj z nami”, „Przepisy”, „Miejsce Przyjazne PKU”, „Nasze historie”, „Relacje ze spotkania PKU”, Redakcja PKUconnect

d) zapoznawać się z  Artykułami w zakładce „PKUpedia”

e) zapoznawać się z tytułami i lidami przepisów kulinarnych w zakładce „Przepisy”, tytułami i lidami wpisów na blogu „PKU od kuchni” oraz tytułami i lidami wpisów na blogu “Podaruj Każdemu Uśmiech”

f) zapoznawać się z odpowiedziami ekspertów w zakładce: „Najczęściej zadawane pytania”

g) korzystać z wyszukiwarki podającej wartość fenyloalaniny dla wybranego produktu

9. Katalog Usług wraz z opisami stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis aktywności Użytkownika serwisu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkowników o wszelkich nowych Usługach, czy ich modyfikacjach zamieszczając stosowny komunikat w Serwisie, w zakładce: Aktualności.

10. Korzystanie przez Użytkownika z Usług w Serwisie jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu.

11. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.

12. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem można kierować na adres: kontakt@pkuconnect.pl.

 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Materiały zawarte w Serwisie, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Materiałów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

5. Zamieszczając Materiały w Serwisie Użytkownik oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. 


6. Użytkownik z chwilą zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek Materiałów własnych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na okres 15 (słownie: piętnastu) lat od daty odebrania takiego Materiału przez Usługodawcę, a Usługodawca nabywa niewyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z takiego Materiału na terytorium Polski oraz za granicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili odebrania Wpisu w szczególności na Usługodawca ma prawo do:

a) utrwalania i zwielokrotniania Wpisu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) rozpowszechniania Wpisu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d) korzystania i rozpowszechniania z Wpisu na polach eksploatacji wymienionych powyżej, także do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora, w szczególności w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej, na wystawach, w folderach i prospektach, w środkach masowego przekazu.

7. Przedmiotowa licencja obejmuje prawo udzielenia dalszych licencji na korzystanie z Materiału w zakresie określonym powyżej osobom trzecim na terytorium całego świata.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do serwisu treści o charakterze bezprawnym.

5. W sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Użytkownik nie dochował wymaganych prawem bądź zapisami Regulaminu obowiązków, Usługodawca powiadomi go o takim podejrzeniu wraz z uzasadnieniem i zwróci się do Użytkownika mailem z żądaniem zaniechanie czynności będących podstawą takiego podejrzenia wyznaczając Użytkownikowi 7-dniowy termin, a po jego bezskutecznym upływie usunie profil Użytkownik.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;

f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje publikowane w Serwisie zarówno przez Usługodawcę, a szczególnie przez innych Użytkowników dotyczące opisów leczenia, sposobów leczenia, konkretnych porad lekarskich, czy innych zagadnień o charakterze medycznym, czy farmakologicznym nie mają charakteru profesjonalnych zaleceń, a Serwis stanowi wyłącznie forum wymiany opinii. Usługodawca nie daje zatem żadnych gwarancji ich przydatności i nie ponosi odpowiedzialności za skutki bądź brak oczekiwanych skutków ich wykorzystania przez Użytkowników.

 

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISIE

1. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu MS Internet Explorer – 8.x, 9.x, 10.x lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej), a także aktywną obsługę JavaScript.

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawiera Polityka Ochrony Prywatności Usługodawcy dostępna dla wszystkich Użytkowników na stronie www.pkuconnect.pl w zakładce: Polityka Prywatności.

 

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu.

2. Rejestracja Użytkownika na Serwisie jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzania jego danych osobowych Użytkownika, o których mowa w III pkt 3.

3. Podanie danych osobowych, o których mowa jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Serwisu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika Usługodawcy oraz w sytuacji, gdy obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5. Właściciel Serwisu i Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres: Agencja Reklamowa INVENTA ul. Wąwozowa 8/1 02-796 Warszawa z dopiskiem „PKUconnect” lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kontakt@pkuconnect.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

7. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez czas prowadzenia Serwisu, w związku z obsługą konta danego Użytkownika. Po usunięciu konta dane osobowe danego użytkownika zostaną niezwłocznie usunięte lub anonimizowane. Konto może być w każdym momencie usunięte przez każdego Użytkownika. W tym celu konieczne jest wysłanie stosownego pisma na adres: kontakt@pkuconnect.pl. Konto może zostać także usunięte przez Usługodawcę w przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje rozpatruje Właściciel Serwisu. Reklamacje będą przyjmowane przez Właściciela Serwisu wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Agencja Reklamowa INVENTA ul. Wąwozowa 8/1 02-796 Warszawa z dopiskiem „PKUconnect – reklamacja”.

3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, datę i jak również dokładny opis reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji związanego z korzystaniem z Serwisu odbywa się w oparciu o następujące zasady: dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia formularz i być zgodne z prawdą; osoba odpowiedzialna za prawdziwość danych wpisanych do formularza jest wyłącznie Użytkownik lub jego opiekun prawny.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz za pośrednictwem Serwisu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

5. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

6. Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

Załącznik nr 1

– Redakcja PKUconnect –

Na tej postronie czytelnik odnajdzie teksty i artykuły pisane przez prowadzących serwis, ekspertów oraz Użytkowników. Są to treści, które z doświadczenia osób chorych lub też opieki nad pacjentami, mogą być interesujące dla czytelników Serwisu. Zakładka zawierać będzie treści związane z tematyką fenuloketonurii w Polsce i na świecie.

– PKUpedia –

Użytkownicy strony PKUconnect.pl znajdą tutaj informacje dotyczące podstawowych zagadnień związanych z fenyloketonurią, a także na temat diety stosowanej w fenyloketonurii.

– Porady –

W sekcji Porady Użytkownicy odnajdą szczegółowe informacje dla czterech grup wiekowych którymi są rodzice niemowląt i dzieci z fenyloketonurią, młodzież, osoby dorosłe oraz przyszłe mamy. Udzielane porady dotyczą najczęściej pojawiających się problemów związanych z fenyloketonurią, np. jak wybrać miejsca na wakacje z małym dzieckiem, jak pokonać presję rówieśników. Oprócz tego będą mogli się zapoznać z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi osób chorych na fenyloketonurię oraz znajdą spis poradni i stowarzyszeń wspierających osoby chore.

– Blogi „PHEżyj to sam”, „PKU od kuchni”, „Podaruj Każdemu Uśmiech” –

Na stronach blogów Użytkownicy mogą śledzić przepisy umieszczone przez blogerki – Marię, Justynę i Karolinę. W blogu “PHEżyj to sam” dzięki Izie regularnie – co tydzień – będzie pojawiał się nowy wpis. Zalogowany użytkownik ma możliwość komentowania każdego wpisu.

– Gotuj z nami –

Zakładka zawierająca kontent video z przepisami i podpowiedziami dotyczącymi używania produktów PKU w kuchni. Zalogowany użytkownik ma możliwość komentowania każdego filmu.

– Książka przepisów –

Książka przepisów zawiera przepisy przygotowane przez dietetyków PKU oraz przepisy tworzone przez Użytkowników w ramach funkcjonalności “Dodaj przepis” i udostępniane przez administratora strony PKU. Książka przepisów dzieli się na 6 kategorii: dania dla dzieci, przekąski, zupy, dania główne, desery oraz napoje i koktajle.

Wszystkie wpisy zgodne są z dietą PKU, weryfikowane przez dietetyków. Każdy przepis zawiera gramaturę, ilość białka, ilość fenyloalaniny, ilość energii a także informację o ilości porcji jaką można przygotować z podanych składników.

– Wyszukiwarka PHE –

Wyszukiwarka PHE umożliwia Użytkownikowi szybkie sprawdzenie zawartości fenyloalaniny w wykorzystywanych przez niego produktach. W oknie wyszukiwarki należy wpisać nazwę interesującego produktu. Po zaakceptowaniu wyboru w wyszukiwarce pojawi się informacja o wartości energetycznej, zawartości białka, tłuszczu, węglowodanów i zawartości fenyloalaniny w wybranym produkcie. Istnieje możliwość pobrania treści z tabeli. Tabele wartości fenyloalaniny są przygotowane do wydruku w formacie A4.

– Kalkulator diety –

Kalkulator dostępny na stronie PKUconnect.pl to zaawansowane narzędzie, które pozwala Użytkownikowi zaplanować dietę uwzględniając wagę, wiek, zapotrzebowanie na energię i białko, a także używane preparaty i produkty. Można w nim znaleźć gotowe, przykładowe jadłospisy oraz zapisać je w swoim profilu.

– Przyjazne miejsce PKU –

Użytkownicy mogą zgłaszać swoje propozycje miejsc, w których osoby z fenyloketonurią mogą bez przeszkód stosować swoją dietę. Korzystając z usług gastronomicznych mogą być pewni, że zasady diety PKU są w tym miejscu respektowane. Użytkownicy wspólnie mogą tworzyć bazę miejsc: restauracji, barów, przedszkoli, żłobków czy ośrodków wypoczynkowych, w których nie będzie problemem z zamówieniem dania o niskiej zawartości fenyloalaniny lub przygotowaniem preparatu dla dziecka. Zalogowani Użytkownicy mogą zgłaszać „Przyjazne miejsce” za pomocą odpowiedniego okna w swoim profilu.

– Spotkania PKU –

Na stronie „Spotkania PKU“ Użytkownicy zamieszczają relacje ze spotkań PKU w których brali udział. Na takich spotkaniach przekazywane są nowe informacje na temat leczenia i diety.

– Kalendarz –

Zakładka Kalendarz umożliwia umieszczane informacje o nadchodzących wydarzeniach ważnych dla społeczności ludzi chorych na PKU. Wydarzenia mogą dotyczyć spotkań PKU lub innych inicjatyw w których mogą brać udział Użytkownicy. Zalogowany użytkownik może zgłaszać czyli „Dodawać wydarzenie” za pomocą odpowiedniego okna w swoim profilu. Po sprawdzeniu i akceptacji takiego wydarzenia przez administratora wpis będzie opublikowany w Kalendarzu.

Istnieje możliwość komentowania wszystkich wpisów w tej zakładce.

– Nasze historie –

W tym dziale Użytkownicy mogą dodawać swoje historie pokazujące jak na co dzień żyją z fenyloketonurią. 

– Zadaj pytanie Ekspertowi –

Zalogowany użytkownik ma możliwość zadawania pytań Ekspertom strony. Do ekspertów należą:  lekarze, dietetycy, psycholog kliniczny oraz adwokat. Odpowiedź na zadane pytanie będzie miała charakter ogólny dotyczący problemu poruszanego w zapytaniu. Informacje zawarte na stronie internetowej PKUconnect.pl nie stanowią świadczeń zdrowotnych, szczególnie zaś nie stanowią porady lekarskiej. Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej PKUconnect.pl nie odpowiadają bezpośrednio na zadawane przez użytkowników pytania. Treści prezentowane przez ekspertów mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”.

Odpowiedź na zadane pytanie umieszczona będzie w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”.

– Najczęściej zadawane pytania –

To zbiór pytań, najczęściej zadawanych Ekspertom Strony. Będą one publikowane na stronie w zakładce „Najczęściej zadawane pytania“, aby Użytkownicy mieli do nich łatwy dostęp.

Załącznik nr 2

OPISY AKTYWNOŚCI UCZESTNIKÓW

DODAJ PRZEPIS

Na wskazanym formularzu, Uczestnik zapisuje stworzony przez siebie przepis kulinarny zgodny z dietą osób chorych na fenyloketonurię. Każdy przepis musi zawierać: tytuł dania, składniki, ich gramaturę, sposób przygotowania. Potrawa musi być zgodna z zasadami żywienia osób chorych na fenyloketonurię. Do przepisu należy dodać zdjęcie, przedstawiające opisane gotowe danie. Pod przepisem należy podać wartości fenyloalaniny (Phe, mg) oraz energii (kcal) zawarte w całej potrawie. Należy także podać ilość porcji, którą można przygotować z ilości składników podanych w przepisie. Nadesłany przepis będzie weryfikowany przez specjalistę dietetyka.

Wielkość zdjęcia: max 500 KB

DODAJ PRZEPIS DLA DZIECKA (1-3 lata)

Na wskazanym formularzu, Uczestnik zapisuje stworzony przez siebie przepis kulinarny zgodny z dietą dzieci między 1 a 3 rokiem życia, chorych na fenyloketonurię. Każdy przepis musi zawierać: tytuł dania, składniki, ich gramaturę, sposób przygotowania. Potrawa musi być zgodna z zasadami żywienia osób chorych na fenyloketonurię. Do przepisu należy dodać zdjęcie, przedstawiające opisane gotowe danie. Pod przepisem należy podać zawartość energii (kcal), białka (g) i fenyloalaniny Phe (mg) zawarte w całej potrawie. Należy także podać ilość porcji, którą można przygotować z ilości składników podanych w przepisie. Nadesłany przepis będzie weryfikowany przez specjalistę dietetyka

Wielkość zdjęcia: max 500 KB

DODAJ PRZYJAZNY PRODUKT PKU

Na wskazanym formularzu, Uczestnik udostępnia informację na temat Przyjaznego Produktu PKU, zgodnego z dietą osób chorych na fenyloketonurię. Każdy produkt, musi zawierać pełną nazwę produktu, pełną nazwę miejsc/a, w którym jest dostępny do kupienia, opis produktu (wszelkie przydatne informacje dla zainteresowanych danym produktem np.: adres jeżeli jest niezbędny, propozycje zastosowania wybranego produktu, porady na co należy zwrócić uwagę podczas jego zakupu, uwagi na temat sposobu przygotowania/spożywania, uwagi na temat składu). Przyjaznym produktem może być wyłącznie produkt spożywczy, który w nazwie nie posiada członu „niskobiałkowy”, „pku”, czy „bezglutenowy”. Przyjazny produkt PKU, musi również zawierać informacje na temat składu, wartości energetycznej (kcal/100 g), zawartości białka (g/100g) i zawartości fenyloalaniny (mg/100g). Maksymalna zawartość białka w produkcie na 100 g nie może przekroczyć 1 g białka/ 100 g produktu. Przyjazny produkt PKU, musi również być opatrzony aktualnym zdjęciem (max 500 kb). Nadesłane zgłoszenie będzie weryfikowane przez specjalistę dietetyka. O zaakceptowaniu Produktu, decyduje stopień poprawności z jaką Uczestnik uzupełnił wyżej wymienione dane, oraz ich prawdziwość i walory zdrowotne produktu.

ZAPROPONUJ MIEJSCE PRZYJAZNE PKU

Na wskazanym formularzu, Uczestnik opisuje miejsce, w którym osoby chore na PKU nie będą miały kłopotu z przygotowaniem lub zakupieniem posiłku uwzględniającego specyficzną dietę. W miejscu tym będzie można również zorganizować spotkanie edukacyjne. Do takich miejsc należą m.in.: Hotele, Restauracje, Bary, Szkoły, Przedszkola. Uczestnik powinien podać pełną nazwę i adres wskazanego miejsca oraz dodać krótki opis, dlaczego to właśnie miejsce jest przyjazne PKU. Umieszczenie opisu na stronie ma miejsce dopiero po weryfikacji przez administratora serwisu.

Opis powinien zawierać max 500 znaków.

O zaakceptowaniu Wpisu decyduje stopień uwiarygodnienia, że podane miejsce istotnie zostało przez Uczestnika zweryfikowane oraz trafność wyboru takiego przyjaznego miejsca.

NAPISZ SWOJĄ HISTORIĘ

Na wskazany formularzu, Uczestnik opisuje, jak można pięknie, zwyczajnie, ciekawie żyć z fenyloketonurią w myśl hasła przewodniego: „W życiu ważne jest to, co możesz osiągnąć a nie to, co cię ogranicza.” Te historie mają na celu wsparcie innych Uczestników, którym brakuje motywacji do wytrwania w diecie. A także wsparciem dla rodziców dzieci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z chorobą.

Opis na 1800 znaków – 1 strona maszynopisu.

O zaakceptowaniu Wpisu decyduje oryginalność, poprawność językowa wypowiedzi.

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU PKU i NAPISZ Z NIEGO SPRAWOZDANIE

Stowarzyszenia i Fundacje organizują spotkania dla osób chorych na fenyloketonurię. Na tych spotkaniach Uczestnicy mogą uzyskać nowe informacje na temat leczenia i diety. Na wskazanym formularzu, Uczestnik powinien opisać wrażenia ze spotkania, w którym uczestniczył oraz wysłać je w celu zatwierdzenia przez organizatora spotkania. Opis takiego spotkania, powinien zawierać nie mniej niż 900 znaków i nie więcej niż 1800 znaków. O zaakceptowaniu Wpisu decyduje stopień uwiarygodnienia, że Uczestnik istotnie był na przedmiotowym spotkaniu oraz przydatność przekazywanej informacji.

NAPISZ TEKST 

DO SEKCJI REDKACJA PKUCONNECT

Na wskazanym formularzu, Uczestnik dzieli się informacjami, oraz wiadomościami, które zawierają treści związane z tematyką fenuloketonurii w Polsce i na świecie. Wiadomości te Uczestnik może zaczerpnąć ze swojego doświadczenia, z doświadczenia osób chorych lub też z doświadczenia osób opiekujących się pacjentami z PKU. A także z innych publikacji jeśli uzna, że treści te mogą być interesujące i pomocne dla innych czytelników Serwisu.

ZASADY UMIESZCZANIA WPISÓW:

– Użytkownik poprzez przesłanie materiałów wyrażaj zgodę na przetwarzania i powielanie tych treści przez dostawcę usługi. Wyraża też zgodę na zamieszczenie ewentualnych, powiązanych z nim ocen lub komentarzy.
– Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów. Redakcja Serwisu zastrzega sobie do prawo (ale nie obowiązek) do przeprowadzenia korekty językowej, merytorycznej oraz redakcji otrzymanego materiału pod kątem dostosowania go do wymogów publikacji na stronach internetowych Serwisu.
– Redakcja nie ma obowiązku publikacji w Serwisie nadesłanych przez Użytkownika tekstów, zdjęć i filmów.
– Niedopuszczalne jest zamieszczanie Materiałów sprzecznych z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
– Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika przekazów reklamowych.
– Zamieszczanie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie jest darmowe.

– Pliki tekstowe przesyłane za pomocą formularza tekstowego, umieszczonego w profilu użytkownika, minimalna wielkość pliku powinna zawierać 900 znaków. Tekst powinien posiadać nagłówek (zdanie zachęta, wprowadzenie do tekstu).

– Pliki graficzne, Autor poproszony jest o dołączenie dwóch zdjęć do wpisu. Jedno widoczne będzie na podstronie Redakcja PKUconnect, oba zdjęcia będą widoczne po przejściu do edycji całego tekstu. Pliki w formacie *.jpg (szerokość maksymalnie 680 pikseli), maksymalna wielkość pliku: 400 Kb